سمينار مورخ ٢٠ شهريور ٩٦ جهت كارشناسان و مديران شركت نفت و گاز در محل پژوهشگاه نيرو تهران