چالشهای خدمات IT

بهبود کارآیی

تکنولوژی وسیله ای جهت برطرف کردن نیازها و رسیدن به اهداف و آرمانهای سازمان و افزایش همزمان بازده  و کاهش هزینه ها در بلند مدت می باشد. اما هنگامیکه این فناوری به صورتی غیر صحیح و غیر حرفه ای پیاده سازی شود چه؟ در این صورت این تکنولوژی سبب اختلال در امور روزمره کارکنان ، ایجاد نارضایتی در مشتریان و افزایش حجم کاری کارشناسان میگردد و چه بسا این دیدگاه به وجود آید که نبودن این تکنولوژی باعث راحت تر شدن امور و رفع این موانع گردد. درصورتی که کلیه این مشکلات به دلیل اشتباه در پیاده سازی زیرساخت ها و یا ناشی از اشتباهات کاربری است.

آشناتک با تکیه بر تجربه طولانی کارشناسان  آشنا به تکنولوژی های قدیمی و جدید آماده باز طراحی و رفع نواقص سرویس ها و زیرساختهای شما عزیزان  می باشد.