آموزش

تقویم آموزشی
پیش ثبت نام مدت پیش نیاز ساعت تشکیل کلاس تاریخ پایان تاریخ شروع عنوان
فرم ثبت نام ۲۴ ساعت Linux OS , Network + , Window OS ۹-۱۶ به درخواست مشتری System Administration & Maintenance Level 1
فرم ثبت نام ۲۴ ساعت System Admin 1 ۹-۱۶ به درخواست مشتری System Administration & Maintenance Level 2
فرم ثبت نام ۲۴ ساعت System Admin 2 ۹-۱۶ به درخواست مشتری System Administration & Maintenance Level 3
فرم ثبت نام ۱۶ ساعت System Admin 1 ۹-۱۶ به درخواست مشتری System Administration & Maintenance Level 1 Laboratory
فرم ثبت نام ۱۶ ساعت System Admin 2 ۹-۱۶ به درخواست مشتری System Administration & Maintenance Level 2 Laboratory