طراحی در واقع تدوین برنامه ای برای برآوردن نیاز خاص است. و طراحی یک منظور دارد: آفرینش یک نتیجه نهایی با انجام یک عمل معین. نیاز در طراحی گاهی اوقات به روشنی شناخته شده است و گاهی اوقات شناخته شده نیست لذا كارشناسان شركت آشنا تك با تعریف صورت مساله كار و مشخص نمودن دقیق نیازمندی مشتری و با بكارگیری امكانات و ابزارهای نرم افزاری و تجربی ، نسبت به ارایه بهترین راه حل فنی و اقتصادی جهت حل مساله اقدام مینمایند.
بدیهی است كه دانش بروز مهندسی و حركت بر لبه تكنولوژی و شبیه سازی نرم افزاری و سخت افزاری پروژه ها باعث بالا بردن ضریب اطمینان در طراحی و اجرای صحیح پروژه ها خواهد بود .